S platnosťou od 1.2.2023 je vydaný nový cenník výrobkov.

Na web stránke nie je celý sortiment výrobkov. Kompletný cenník alebo ceny požadovaných výrobkov budú zákazníkom poskytnuté na požiadanie.

 

Predajná doba počas pracovných dní je od 6:00 do 14:00. Počas tejto doby je možné platiť na pokladni hotovosťou, aj platobnou kartou.

Starostlivosť o odpad z obalov:
Spoločnosť DOLVAP, s r.o. pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre Spoločnosť DOLVAP, s r.o. zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. Oprávnená organizácia ENVI-PAK zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití.

print