Na výrobok je vydaný ES-certifikát vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou TSÚS BRATISLAVA.

Charakteristika:
Kamenivo sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca.

Použitie:
Kamenivo je vhodné pre stavby budov, ciest a iných stavebných diel.

Expedícia:
Dodáva sa voľne ložený v nákladných automobiloch alebo vagónoch.

Technické parametre:

Veľkosť zŕn 8/16
Zrnitosť GC90/10
Celkové medze a odchýlky na strednom site frakcie D/d<4 G25/15
Tvar zŕn: index plochosti FI10
Tvarový index SI15
Podiel drvených alebo lámaných povrchov zŕn C100/0
Obsah jemných zŕn f0,5
Nasiakavosť WA241
Odolnosť proti rozdrobovaniu LA30
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu F1
Objemová hmotnosť 2,73 Mg/m3
Sypná hmotnosť 1,34 Mg/m3
Odolnosť proti obrusovaniu MDE15
Odolnosť proti obrusovaniu povrchu AAVDEKLAROVANÁ
Odolnosť proti vyhladzovaniu kameniva PSV50
Chloridy rozpustné vo vode 0,00035 %
Sírany rozpustné vo vode ako SO3 0,0026 %
Sírany rozpustné v kyseline ako SO3 0,01 %
celkový obsah síry ako S 0,0055 %

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality našich výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu a v špeciálnych laboratóriách, nezávislá kontrola prostredníctvom štátnej autorizovanej skúšobne.

print