Registračné číslo v rámci REACH:
dolomitické vápno – calcium magnesium oxide –  CaMgO2: 01-2119474202-47-0027

Charakteristika:
Na výrobok je vydaný ES-certifikát vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou TSÚS BRATISLAVA

Charakteristika:
Vyrába sa termickým rozkladom prírodného dolomitického vápenca a následným mletím v guľovom mlyne.

Použitie:
V stavebníctve, chemický priemysel, hutníctvo.

Expedícia a balenie:
Dodáva sa balené v 30 kg papierových vreciach na drevenom rošte. Záručná doba 6 mesiacov.

Technické parametre:

CaO + MgO min. 90 %
z toho MgO min. 5 %
CO2 max. 7 %
SO3 max. 2 %
Zrnitosť nad 0,2 mm max. 2 %
Zrnitosť nad 0,09 mm max. 7 %

Informácie pre použitie:

Spracovanie:
Vápno hasiť vo vode v pomere 2 litre vody na 1 kg vápna týmto postupom:
Do vopred pripravených 30 litrov vody dáme 30 kg vápna. Intenzívne miešať a pri náraste teploty pridať ďalších 30 litrov vody a premiešať 30 – 40 minút. Vyhasené vápno odporúčame nechať odležať 10 dní.

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci zvýšiť opatrnosť a používať ochranné pomôcky (okuliare, odev, rukavice, prípadne respirátor).
Pri zásahu očí vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
Pri zásahu pokožky umyť čistou vodou a ošetriť ochranným krémom.

Skladovanie:
Balený výrobok skladovať v suchom prostredí na drevenom rošte. Záručná doba 6 mesiacov.

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality našich výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu a v špeciálnych laboratóriách, nezávislá kontrola prostredníctvom štátnej autorizovanej skúšobne.

print