Charakteristika:
Vápenec uvedenej frakcie sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca.

Použitie:
Používa sa v hutníckom priemysle a stavebníctve na úpravu terénov – priehrady, hrádze, násypy, podklad pod vozovky.

Expedícia:
Dodáva sa voľne ložený v nákladných automobiloch alebo vagónoch.

Technické parametre:

CaCO3 78 – 90 %
MgCO3 7 – 21 %
SiO2 max. 3,0 %
Al2O3 max. 1,5 %
Fe2O3 max. 1,0 %
Zrnitosť
nad 125 mm max 10 %
pod 63 mm max 10 %

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu.

Poznámka:
Dodávku vápencov týchto frakcií treba prekonzultovať s oddelením predaja.

print