Na výrobok je vydaný ES-certifikát vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou TSÚS BRATISLAVA.

Charakteristika:
Kamenivo sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca resp. dolomitu.

Použitie:
Kamenivo je vhodné pre stavby budov, ciest a iných stavebných diel.

Expedícia:
Dodáva sa voľne ložený v nákladných automobiloch alebo vagónoch.

Technické parametre:

Veľkosť zŕn 0/4
Zrnitosť GF85
Obsah jemných zŕn f10
Kvalita jemných zŕn MBF 10
Objemová hmotnosť 2,80 Mg/m3
Sypná hmotnosť voľne sypaného kameniva 1,57 Mg/m3
Reaktívnosť s alkáliami obsah SiO2 < 1 mmol/l
úbytok zásaditosti 338 mmol/l
všeobecne nereaktívne kamenivo
Chloridy rozpustné vo vode 0,00035 %
Sírany rozpustné v kyseline ako SO3 0,01 %
Celkový obsah síry ako S 0,0055 %
Nasiakavosť WA242
Odolnosť proti rozdrobovaniu LA25
Odolnosť proti obrusovaniu MDE15
Odolnosť proti vyhladzovaniu kameniva PSV50
Hmot. aktivity prírodných rádionuklidov
rádionuklid hm. aktivita(Bq/kg)
Ra 226: 5,9±0,7
Th-232: 0,9±0,2
K-40: 11,4±1,4
Index hmotnostnej aktivity I: 0,03±0,01

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality našich výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu a v špeciálnych laboratóriách, nezávislá kontrola prostredníctvom štátnej autorizovanej skúšobne.

print