Na výrobok je vydaný ES-certifikát vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou TSÚS BRATISLAVA.

Charakteristika:
Vápenec tejto frakcie sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca.

Použitie:
Používa sa v hutníckom priemysle a stavebníctve na úpravu terénov – priehrady, hrádze, násypy, podklad pod vozovky. Používa sa ako materiál do konštrukčných vrstiev podvalového podložia podľa povoľovacieho listu ŽSR.

Expedícia:
Dodáva sa voľne ložený v nákladných automobiloch.

Technické parametre:

Veľkosť zŕn 0/63
Zrnitosť GA85
Index plochosti FI20
Tvarový index SI20
Obsah jemných zŕn f5
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu F1
Objemová hmotnosť 2714 kg/m3

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu.

Poznámka:
Dodávku vápencov týchto frakcií treba prekonzultovať s oddelením predaja.

print