Registračné číslo v rámci REACH:
hydratované dolomitické vápno, hydrát -calcium magnesium dihydroxide oxide – CaH2MgO3: 01-2119474879-14-0003

Charakteristika:
Na výrobok je vydaný ES-certifikát vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou TSÚS BRATISLAVA

Charakteristika:
Vyrába sa hydratáciou mletého vápna.

Použitie:
V stavebníctve, chemickom priemysle, hutníctve.

Expedícia a balenie:
Dodáva sa balený v 25 kg papierových vreciach na drevenom rošte. Záručná doba 12 mesiacov.

Technické parametre:

CaO + MgO min. 90 %
MgO min. 5 %
CO2 max. 7 %
SO3 max. 2 %
voľná voda (vlhkosť) max. 2 %
Zrnitosť nad 0,2 mm max. 2 %
Zrnitosť nad 0,09 mm max. 7 %

Informácie pre použitie:
Použitím dolomitického hydrátu je dosahovaná vyššia pevnosť mált a omietok, dobrá spracovateľnosť a dlhšia doba spracovateľnosti v mokrom stave.

Bezpečnosť pri práci:
Hydrát je biely prášok bez zápachu, dráždiaci oči, sliznice dýchacieho ústrojenstva, pokožku a pri styku s telesnými tekutinami sa chová ako žieravina.
Pri styku s hydrátom treba použiť ochranné pomôcky ( ochranné okuliare, odev, rukavice a prípadne respirátor).Pri požití treba obsah žalúdka dokonale riediť vodou a vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí očí vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekára.

Skladovanie:
Balený výrobok skladovať v suchom prostredí na drevenom rošte. Záručná doba 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality našich výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu a v špeciálnych laboratóriách, nezávislá kontrola prostredníctvom štátnej autorizovanej skúšobne.

print